پلاک اصلی۱۴۱ فرعی ۱۰۵۱

🧨پیشنهادفروشنده فوری ۱قطعه
🧨متراژ ۲۴۰متر مربع وکالتی
🧨پلاک اصلی۱۴۱ فرعی ۱۰۵۱
🧨 بر ۲۰شمالی داخل کوچه ۱۲متری
🧨 فوری فوری
کد ۹۸۲۳

تماس باما