پلاک اصلی۱۴۱ فرعی ۹۳۴

🧨پیشنهادفروشنده ۱قطعه
🧨متراژ ۵۰۰مترمربع مشاع سند دفترچه ای
🧨پلاک اصلی۱۴۱ فرعی ۹۳۴
🧨بعد از پروسه اداری سند تکبرگ قطعی
کد ۹۸۲۵

تماس باما